ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡ്

/ഒപ്റ്റിക്കൽ-കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ-ഫീൽഡ്/

ഒപ്റ്റിക്കൽ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന വേഗത, വലിയ ശേഷി, വിശാലമായ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് എന്നിവയുടെ വികസന ദിശയ്ക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉയർന്ന സംയോജനം ആവശ്യമാണ്.ഫോട്ടോഇലക്‌ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെറുവൽക്കരണമാണ് സംയോജനത്തിൻ്റെ ആമുഖം.അതിനാൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിലെ മുൻനിരയും ചൂടുള്ള സ്ഥലവുമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെറുവൽക്കരണം.സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, പരമ്പരാഗത ഒപ്‌റ്റോഇലക്‌ട്രോണിക് സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഫെംടോസെക്കൻഡ് ലേസർ മൈക്രോമാച്ചിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു പുതിയ തലമുറ ഒപ്‌റ്റോഇലക്‌ട്രോണിക് ഉപകരണ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യയായി മാറും.സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒപ്റ്റിക്കൽ വേവ്ഗൈഡ് തയ്യാറാക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പല വശങ്ങളിലും പ്രയോജനകരമായ പര്യവേക്ഷണം നടത്തുകയും വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.